Kapcsolat


Inno-Szolnok Nonprofit Kft.

1106 Budapest, Fehér út. 10.

Telefonszám:


06/70/703-5020

06/20/496-2806

06/20/271-0452info@inno-szolnok.hu 

Kérdés:
Hogyan érhető el az Inno-Szolnok Nonprofit Kft.?
Válasz:
Az alábbiak az elérhetőségeink:
Levélcím: Inno-Szolnok Nonprofit Kft. 5476 Szelevény, Külterület 065/8. hrsz
E-mail: info@inno-szolnok.hu; www.inno-szolnok.hu
Telefon:  06-20/495-2496; 06-20/496-2806


Kérdés:
Mely településeken szolgáltat az Inno-Szolnok Nonprofit Kft?
Válasz:
Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, Mesterszállás, Mezőhék, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug


Kérdés:
Lesz-e az érintett településeken kihelyezett ügyfélszolgálat?
Válasz:
Igény szerint a településvezetőkkel egyeztetve,  adott időpontban lehetőséget biztosítunk ügyfélszolgálaton történő díjbefizetésre.


Kérdés:
Hogyan lett az Inno-Szolnok Kft. a közszolgáltató a térségben?
Válasz:
A Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulása közbeszerzési pályázatot írt ki a Tiszazugi Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetésére, valamint az érintett településeken a hulladék begyűjtésére, mely pályázatot az Inno-Szolnok Kft. nyerte meg.  2013.01.01-től így Társaságunk a közszolgáltató.


Kérdés:
Az eddigi gyűjtőedényt továbbra is használhatom?
Válasz:
Igen, Társaságunk továbbra is az eddig használt gyűjtőedényekből szállítja el a hulladékot.


Kérdés:
A szelektív hulladékgyűjtés megvalósul-e?
Válasz:
Igen, a szelektív gyűjtőszigetek továbbra is rendelkezésre állnak.


Kérdés:
Mi alapján állapították meg a díjat?
Válasz:
Társaságunk a Kunszentmártoni Kistérség Többcélú Társulásával kötött koncessziós szerződés alapján határozta meg a díjat, valamint a hatályos jogszabály (64/2008 Korm.rendelet) alapján.


Kérdés:
Ki igényelhet 80 literes gyűjtőedényt?
Válasz:
80 literes edényt a helyi önkormányzatok képviselőtestületének rendeletében meghatározott módon igényelhetnek a lakosok.


Kérdés:
A lakossági ügyfelekkel kötnek szerződést?
Válasz:
Mivel a hulladékszállítás kötelező közszolgáltatás, ezért a lakossági ügyfelekkel nem szükséges egyedileg szerződést kötni.


Kérdés:
Lehet-e havonta fizetni a hulladékszállítási díjat?
Válasz:
Csekkes fizetési mód esetén a számlázás negyedéves gyakorisággal történik. Amennyiben havonta szeretné az ügyfél a díjat kiegyenlíteni, úgy lehetőség van csoportos beszedési megbízás, vagy átutalás keretében megtenni azt, illetve az ügyfélszolgálatokon személyes megjelenéskor.


Kérdés:
Mi történik, ha nem tudom fizetni a díjat?
Válasz:
A 2012. évi CLXXXV. a hulladékról szóló törvény 52. §-a szerint a díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül Társaságunk felhívja az ügyfél figyelmét a díjfizetési kötelezettség elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére. Amennyiben a felszólítás eredménytelen, úgy a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével Társaságunk kezdeményezi a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.


Kérdés:
Van-e lehetőség más szolgáltatót választani?
Válasz:
Mivel az érintett településeken az Inno-Szolnok Kft. a közszolgáltató, ezért más szolgáltató választására nincs lehetőség.


Kérdés:
A közületi szerződéseket miért nem postai úton küldték ki?
Válasz:
Társaságunk fontosnak tartja az ügyfelekkel való személyes kapcsolattartást.


Kérdés:
A közületi szerződéseket miért a helyszínen töltik ki, és miért nem kész, aláírt szerződést küldenek ki?
Válasz:
Mert így a helyszínen lehetőség van a korábban megadott adatok, esetleg a gyűjtőedény méretének, ürítési gyakoriságának pontosítására.


Kérdés:
Milyen szabály kötelezi az ügyfelet a hulladékszállítási díj megfizetésére?
Válasz:
64/2008. (III.28.) Korm. Rendelet
A települési hulladékkezelési közszolgáltatási

díj megállapításának részletes szakmai szabályairól

 A KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

A 2012. évi CLXXXV. a hulladékról szóló törvény alapján
38. § (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi.
(2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint.

52. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.


(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki  a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy részére a közszolgáltató

-a közszolgáltatást felajánlja, illetve
-a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(3) A közszolgáltatási díjat az (1) bekezdés szerint közszolgáltatási díj fizetésére kötelezett számla ellenében , meghatározott időszakonként, utólag köteles megfizetni. A számlának tartalmaznia kell a 7.§ (3) bekezdésének, ill. a 8. § (2) bekezdésében meghatározott díjképzési elemeket is.

(4) A települési szilárd hulladék begyűjtésére szolgáló zsáknak a közszolgáltatótól való megvásárlása egyidejűleg jelenti  a hulladék mennyiség  kezelési költségének megfizetését is.

(5) A szelektív gyűjtésben részt vevőnek – a hulladéknak a begyűjtőhelyen (pl. hulladékgyűjtő udvar, gyűjtősziget) történő átadásáért – díj nem számítható fel.Kérdés:
Vizsgálta az Alkotmánybíróság a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást?
Válasz:
Igen néhány Ab határozat a témával kapcsolatban

● 506/B/2001. AB határozat

● „…Az esetenként előforduló, a szerződött mennyiségnél kevesebb szemét    kibocsátása miatt, vagy „üres gyűjtőedény” alapján kifizetett szolgáltatási díj a szolgáltatás és ellenszolgáltatás aránytalanságát nem vonja maga után, mivel a szolgáltató ilyen esetekben is megjelenik és költségei merülnek fel.”

● „Mivel a tárolóedények űrtartalma és a szemétszállítás gyakorisága a kibocsátott szemét tényleges mennyiségét tükröző normaszámítási mód, az erre alapított szolgáltatási díj megállapítás, tehát a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányosságát tükrözi.”

● 399/B/2002. AB határozat

„…a legkisebb méretű gyűjtőedény kötelező igénybevételének előírása a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűsége elvének sérelmét az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem idézi elő”

● 52/2000. AB határozat

● Az ingatlanok tulajdonosai, bérlői – életszerű megítélés szerint – szükségképpen bocsátanak ki olyan háztartási szemetet, amely a környezetet veszélyeztetheti. Aligha képzelhető el, hogy a háztartás körül keletkezett mindenfajta szemetet természetes úton, környezeti szennyezés elkerülésével semmisítenek meg.”  


Kérdés
Mikor ürítik a gyűjtőedényt?
Válasz:
A napi ürítés az adott ürítési napon reggel hét órakor kezdődik és tart, az aznapi útvonal terv befejezéséig.


Kérdés:
Mit lehet tenni a gyűjtőedénybe?
Válasz:
Csak is települési szilárd hulladékot, köznyelven kommunális hulladékot. Nem lehet veszélyes hulladékot tenni a hulladékgyűjtő edénybe. Amennyiben a kollégák nem kommunális hulladékot találnak a kukában, úgy megtagadják annak az edénynek az ürítését.


Kérdés:
Mit tegyek/kihez forduljak, ha a gyűjtőedényemet eltulajdonították?
Válasz:
A helyi rendőrörsön ismeretlen tettes ellen feljelentést kell tenni.

Kérdés:
Mit kell tennem, ha nagyobb vagy kisebb edényt szeretnék?
Válasz:
Levélben, e-mail-en vagy telefonon kell jelezni az igényt az INNO-Szolnok Kft.-nek.


Kérdés:
Milyen időközönként van lomtalanítás? Mit tehetek ki?
Válasz:
A települések igényei alapján, a település polgármesterével megbeszélt időpontban évi legalább egy alkalommal.  Olyan nagy darabos hulladékot lehet kitenni, amely a rendszeres gyűjtés során a gyűjtőedénybe nem fért bele.  Veszélyes hulladékot nem szabad lomtalanítás során sem kihelyezni.


Kérdés:
Negyedéves számlázás esetén, ha nem áll módomban a számla teljes összegét kiegyenlíteni, lehet-e részösszeget fizetni?
Válasz:
Igen, lehetséges, ügyfélszolgálatunkon, illetve a díjbeszedőnknél.